Hudební obor

  • přípravná hudební výchova pro žáky od 5 – 7 let
  • I. stupeň – 7 leté studium pro žáky od 7 let
  • II. stupeň – 4 leté studium pro žáky od 14 let
  • Studium pro dospělé

Vyučované předměty

Dechové nástroje

Hra na dechový nástroj má užití v mnoha směrech hudby jako sólový nástroj, součást komorních těles, symfonických orchestrů, může se zaměřit jak na klasickou hudbu, tak i moderní, taneční nebo jazzovou…. Dřevěné a žesťové dechové nástroje u dětí rozvíjí hudební cítění, intonaci, rytmus a všeobecné vnímání hudby. Žáci se učí správnému dýchání, frázování, tvoření kultivovaného tónu, a technice hry. Cílem výuky je získat základní hudební vzdělání, které umožňuje uplatnění podle svých schopností a zájmů v oblasti amatérské, nebo v dalším odborném studiu na konzervatoři.

td>zobcová flétna, příčná flétna

td>zobcová flétna, příčná flétna

Dechové nástroje Učitel
trubka, horna, zobcová flétna Robert Kukla
klarinet, saxofon, zobcová flétna Patrik Švec
zobcová flétna, příčná flétna Petr Kotačka, DiS
zobcová flétna, příčná flétna Ondřej Nedorost
baskřídlovka, trombon, tuba, zobcová flétna BcA. Jan Galia

Klávesové nástroje

Předmět je zaměřen na rozvíjení širokého spektra hudebního myšlení, vnímání, barevnosti a mnohohlasu, které společně rozvíjejí osobnost dítěte. Hrou na klavír se stejnoměrně rozvíjí jemná motorika a práce obou hemisfér, také je rozvíjeno vnímání mnohohlasu a harmonické myšlení.  Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) potom rozšiřuje spektrum možností hry na klávesové nástroje, kdy technika výuky je téměř totožná jako výuka na akustickém klavíru. Samostatnou kapitolou je ovládání EKN a využívání jejich možností, volení adekvátních barev – zvuků, doprovodných rytmů a programování hudby. Tyto nástroje v hudebním vývoji zejména v posledních několika desetiletích významně a pozitivně zasáhly do profesionální soudobé vážné hudby a zejména populární tvorby, kde jsou nezastupitelné, především díky svým technickým a zvukovým možnostem….

Klávesové nástroje Učitel
keyboard Mgr. Karel Vágner
klavír MgA. Barbora Kavanová
klavír Mgr. Hana Koňárková
klavír MgA. Tereza Plešáková

Zpěv

V předmětu sólový zpěv se žák učí ovládat svůj hlas a interpretovat skladby různých stylových období. Dokáže uplatnit získané dovednosti na veřejných vystoupeních, získá hudební přehled a rozvíjí své umělecké vnímání…

Zpěv Učitel
sólový zpěv, vokální soubor Pavel Hamřík
sólový zpěv, vokální soubor Mgr. Hana Koňárková

Smyčcové nástroje

Hra na housle a jiné smyčcové nástroje je vhodná pro každého, kdo si chce rozšířit hudební obzory. Rozvíjí představivost, sebekontrolu, kázeň, přesné hudební slyšení, postupně řeší správnou hru levé i pravé ruky. Žáci se učí zapojit do kolektivu v komorní a souborové hře, učí se psychické odolnosti a práci s trémou při veřejných vystoupeních. Umí se orientovat v hudebním zápisu, rozeznat a interpretovat skladby různých stylových období….

Smyčcové nástroje Učitel
housle BcA. Zuzana Balkóová
kontrabas BcA. Jan Galia

Strunné nástroje

V současné době je oblíbeným strunným nástrojem kytara. Vyznačuje se žánrovou pestrostí, může se uplatnit jak v hudbě klasické, tak v hudbě rockové, jazzové, folkové či etnické. Na naší škole jsou žáci přijímáni vždy do předmětu hra na „klasickou“ kytaru, v případě fyzických předpokladů a zájmu o jazzovou či rockovou hudbu, mohou dále pokračovat ve hře na elektrickou kytaru, nebo elektrickou basovou kytaru. Postupně se žáci učí souhře s dalšími kytaristy, instrumentalisty, nebo zpěváky v rozličných komorních souborech apod….

Strunné nástroje Učitel
kytara, elektrická kytara, baskytara MgA. Pavel Boika

EZHZT

Cílem multimediálního předmětu Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba je žáky naučit základům práce se zvukem, videem a fotografií tak, aby je dokázali používat v běžném životním, mediálním i uměleckém prostředí. V průběhu studia se děti naučí základům práce se záznamovou technikou…

EZHZT Učitel
technika záznamu a tvůrčí praxe MgA. Pavel Boika

Hudební nauka

Cílem předmětu hudební nauka je umožnit žákovi orientaci ve světě hudby. Poskytuje vědomosti, znalosti a zkušenosti, které žák prakticky využije ve své interpretační praxi. Předmět je pro žáky hudebního oboru nezbytný. Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti na sebe navazujících ročníků a zahrnuje teoretické vědomosti a praktické dovednosti, týkající se především hudebního pojmosloví, stupnic, intervalů, akordů, rytmu, intonace a hudebních forem, hudebních nástrojů a lidských hlasů, poslechu a dějin hudby. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí, a hlouběji tak hudbu prožít a pochopit…

Hudební nauka Učitel
hudební nauka , přípravná hudební výchova BcA. Margareta Janjič

Bicí nástroje

Bicí nástroje jsou nejrozmanitější nástrojovou skupinou s vysokou mírou uplatnění v různých hudebních tělesech, žánrech a stylu. Výuka Hry na bicí nástroje je na naší škole zaměřena zejména na praktické využití. Žáci jsou pravidelně zapojování do školních i mimoškolních souboru. U absolventů bicích nástrojů je výrazně rozvinutá jemná i hrubá motorika a podle svých schopností jsou vybavení technickou vyspělostí, kreativním myšlením a teoretickými znalostmi v oboru – typy držení paliček, typy úhozu, odlišnosti v notových zápisech, pochopení struktury skladeb, rytmické znalosti atd.

Bicí nástroje Učitel
bicí nástroje BcA. Jan Galia

Komorní a souborová hra

Cílem předmětu je žáka naučit spolupráci a souhře s ostatními interprety, rozšířit hudební přehled, rozvíjet hudební paměť a harmonickou představivost.
Aktivním zapojováním do hudebního celku a vnímáním spoluhráčů se žák učí toleranci, komunikaci a kolektivní zodpovědnosti.

Soubor
Frajárenka
Big Band Grupa
Rychlá rota
Koňařík
Havana Band
Out Of Tune
Tutti Fluti
Vokální soubor
Kapelka

Elektronická žákovská knížka

Přihlásit