Hudební obor – Ostopovice

  • přípravná hudební výchova pro žáky od 5 – 7 let
  • I. stupeň – 7 leté studium pro žáky od 7 let
  • II. stupeň – 4 leté studium pro žáky od 14 let
  • Studium pro dospělé

Vyučované předměty

Klávesové nástroje

Předmět je zaměřen na rozvíjení širokého spektra hudebního myšlení, vnímání, barevnosti a mnohohlasu, které společně rozvíjejí osobnost dítěte. Hrou na klavír se stejnoměrně rozvíjí jemná motorika a práce obou hemisfér, také je rozvíjeno vnímání mnohohlasu a harmonické myšlení.  Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) potom rozšiřuje spektrum možností hry na klávesové nástroje, kdy technika výuky je téměř totožná jako výuka na akustickém klavíru. Samostatnou kapitolou je ovládání EKN a využívání jejich možností, volení adekvátních barev – zvuků, doprovodných rytmů a programování hudby. Tyto nástroje v hudebním vývoji zejména v posledních několika desetiletích významně a pozitivně zasáhly do profesionální soudobé vážné hudby a zejména populární tvorby, kde jsou nezastupitelné, především díky svým technickým a zvukovým možnostem….

Klávesové nástroje Učitel
klavír Mgr. Hana Koňárková
klavír MgA. Barbora Kavanová

Zpěv

V předmětu sólový zpěv se žák učí ovládat svůj hlas a interpretovat skladby různých stylových období. Dokáže uplatnit získané dovednosti na veřejných vystoupeních, získá hudební přehled a rozvíjí své umělecké vnímání…

Zpěv Učitel
pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv Mgr. Hana Koňárková

Kytara

V současné době je oblíbeným strunným nástrojem kytara. Vyznačuje se žánrovou pestrostí, může se uplatnit jak v hudbě klasické, tak v hudbě rockové, jazzové, folkové či etnické. Na naší škole jsou žáci přijímáni vždy do předmětu hra na „klasickou“ kytaru, v případě fyzických předpokladů a zájmu o jazzovou či rockovou hudbu, mohou dále pokračovat ve hře na elektrickou kytaru, nebo elektrickou basovou kytaru. Postupně se žáci učí souhře s dalšími kytaristy, instrumentalisty, nebo zpěváky v rozličných komorních souborech apod….

Strunné nástroje Učitel
kytara MgA. Pavel Boika

Elektronická žákovská knížka

Přihlásit