Přijímací řízení

Vzdělání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Přijímací zkoušky do ZUŠ Střelice na školní rok 2024/2025

Přihlášku je nutno předem vyplnit elektronicky na tomto odkazu

Termín: 16. 5. 2024

Hudební obor, Taneční obor 15 – 18 hodin, zkouška trvá cca 10-15 min.

Výtvarný obor v 16:00-16:45 nebo 17:00-17:45 /děti kreslí celou vyučovací hodinu/

U dítěte prověřujeme zkouškou předpoklady pro studium. Není potřeba se na ni předem připravovat.

Hudební obor: intonace, rytmus, motorika, komunikace

Výtvarný obor: kresba, motorika, komunikace /k přineseným pracím se nepřihlíží/

Taneční obor: Rytmus, flexibilita, improvizace, koordinace /motorika/, komunikace /ke zkoušce z tanečního oboru doporučujeme přijít v pohodlném oblečení/

Rodičům je při příchodu do školy přiděleno číslo, pod kterým evidujeme přijímací zkoušky. Pod tímto číslem bude na stránkách školy zveřejněno hodnocení zkoušek. Dítě je hodnoceno čtyřmi stupni A B C D /A=výborný/

Kapacita školy je naplněna a noví žáci jsou přijímáni pouze na uvolněná místa, která v tuto chvíli u stávajících žáků zjišťujeme vyplněním a podepsáním „Matričního listu“ na příští školní rok.

Výsledek „rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“ posíláme nejpozději do 16. 6. 2024.

Rozvrhy kolektivní výuky pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny 28. 8. 2024

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. V rámci zpracování přihlášky dítěte dochází ke zpracování osobních údajů uchazeče (dítěte/žáka), tak jeho zákonných zástupců. Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování těchto údajů, o době jejich uložení a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt údajů (dítě, žák, zákonných zástupce), tak škola jako správce osobních údajů.  Číst dále …